Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα AGRIFOOD Exports 360 degrees

1.Εισαγωγικά/Διοργανωτής

1.1 Διοργανωτής του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αώου αριθμός 10, TK 115 23, με ΑΦΜ 996954656 (εφεξής ο «Φορέας του Προγράμματος»), η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων».

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «AGRIFOOD Exports 360 degrees» (εφεξής το «Πρόγραμμα») ανήκει στις δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του Φορέα του Προγράμματος. Tο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και συνεταιρισμών αλλά και παραγωγούς που επιθυμούν να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις αγορές του εξωτερικού.

2.2 Tο Πρόγραμμα αφορά:

  • Iδιοκτήτες, στελέχη, νέους επιχειρηματίες μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
  • Αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με αγροδιατροφικά προϊόντα με λίγη εμπειρία που θέλουν να ασχοληθούν με τις εξαγωγές
  • Εργαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφής εξαγωγικού χαρακτήρα ·       Ιδρυτικά και εργαζόμενα μέλη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και αγροτικών συνεταιρισμών με εξαγωγικό ενδιαφέρον
  • Συμβούλους επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων
  • Startups του αγροδιατροφικού τομέα.  

2.3 Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες (Modules) συνολικής διάρκειας εβδομήντα οκτώ (78) ωρών:

  • Ενότητα 1: με τίτλο «AGRIFOOD Exports 360 degrees - Deep Dive into Exports, διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών.
  • Ενότητα 2: με τίτλο «AGRIFOOD Exports 360 degrees - Technical», διάρκειας τριάντα έξη (36) ωρών.

2.4 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται κατ’ επιλογήν τους να επιλέξουν να παρακολουθήσουν είτε το σύνολο του Προγράμματος είτε οποιαδήποτε από τις Ενότητες επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν τη σχετική δήλωση με την υποβολή της αίτησής τους.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ

3.1Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.cultivateacademy.org. Δεν υφίσταται τέλος για την αίτηση συμμετοχής.
3.2 Οι εγγραφές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται από 5 Μαρτίου έως 22 Μαρτίου 2021. Σε περίπτωση που ο αιτών ενδιαφέρεται να διεκδικήσει μια εκ των 10 υποτροφιών, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση του από 5 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου 2021.
3.3 Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν έως 40 άτομα (οι «Εκπαιδευόμενοι») εκ των οποίων οι 10 θα συμμετέχουν με υποτροφία. Για την επιλογή των Εκπαιδευόμενων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
3.4 Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1 (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς) είναι προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Προγράμματος.
3.5 Το συνολικό κόστος για την παρακολούθηση του ολοκληρωμένου Προγράμματος που περιλαμβάνει και τις δύο θεματικές ενότητες είναι εξακόσια σαράντα Ευρώ (640€).
3.6Σε περίπτωση κατάθεσης της αιτήσεως συμμετοχής μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2021, το συνολικό κόστος θα είναι πεντακόσια σαράντα πέντε Ευρώ (545€).
3.7 Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος επιλέξει να παρακολουθήσει μία μόνο θεματική ενότητα, το κόστος συμμετοχής αναλύεται ως εξής:
3.7.1 Για την Ενότητα 1, με τίτλο «AGRIFOOD Exports 360 degrees - Deep Dive into Exports», διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών, το κόστος είναι τριακόσια σαράντα πέντε Ευρώ (345€). Σε περίπτωση κατάθεσης της αιτήσεως συμμετοχής μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2021, το κόστος θα είναι διακόσια ενενήντα τρία Ευρώ (293€).
3.7.2 Για την Ενότητα 2, με τίτλο «AGRIFOOD Exports 360 degrees - Technical», διάρκειας τριάντα έξη (36) ωρών, το κόστος είναι διακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ (295€). Σε περίπτωση κατάθεσης της αιτήσεως συμμετοχής μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2021, το κόστος θα είναι διακόσια εβδομήντα δυο Ευρώ (272€).
 3.8 Το ποσό των διδάκτρων θα πρέπει να καταβληθεί συνολικά μαζί με την κατάθεση της αίτησης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Φορέας του Προγράμματος εγγράφως. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού, θα ακυρώνεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Η υποχρέωση για την εμπρόθεσμη καταβολή των διδάκτρων δεν ισχύει για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία.
3.9  Επιστροφή ή μη διδάκτρων: Η επιστροφή των διδάκτρων επιτρέπεται στην περίπτωση που ο αιτών προχωρήσει σε ακύρωση της αίτησης μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2021.
 3.10 Σε περίπτωση που κάποιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα, δεν θα επιστρέφονται τα χρήματα.  

4.Κριτήρια Χορήγησης Υποτροφιών

4.1 Για το Πρόγραμμα θα χορηγηθούν 10 υποτροφίες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
4.1.1 Ενασχόληση του υποψηφίου με τον αγροδιατροφικό κλάδο από την θέση του εργαζόμενου ή του επιχειρηματία, και τουλάχιστον διετή ενασχόληση του υποψηφίου με την παραγωγή και το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων.
4.1.2 Έδρα της επιχείρησης σε παραμεθόρια/νησιωτική ή και ορεινή περιοχή της χώρας.
4.1.3 Η ηλικία των αιτούντων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των 25 έως 45 ετών. 1.2 Οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται με την υποβολή της αίτησης να υποβάλλουν έγγραφα από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των ανωτέρω κριτηρίων.
4.3 Η αξιολόγηση της συνδρομής των ανωτέρω κριτηρίων θα ελέγχεται από τον Φορέα του Προγράμματος κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
4.4 Σε περίπτωση κατάθεσης πλέον των δέκα (10) αιτήσεων που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

5. Τόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος

5.1 Τα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ιστοσελίδας www.cultivateacademy.org, χρησιμοποιώντας εργαλεία της πλατφόρμας Zoom.

6. Διάρκεια Προγράμματος

6.1 Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021.

7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

7.1 Ο Εκπαιδευόμενος που έχει επιλέξει και τις δύο ενότητες του Προγράμματος θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα όταν:
7.1.1 έχει παρακολουθήσει 70 ώρες διδασκαλίας «AGRIFOOD Exports 360 degrees».
7.2 Στη περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος επιλέξει μία μόνο ενότητα του Προγράμματος, θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει επιτυχώς την σχετική Ενότητα όταν:
7.2.1 έχει παρακολουθήσει 38 ώρες διδασκαλίας στην Ενότητα «AGRIFOOD Exports 360 degrees - Deep Dive into Exports»
7.2.2  έχει παρακολουθήσει 33 ώρες διδασκαλίας στην Ενότητα «AGRIFOOD Exports 360 degrees - Technical».
7.3 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, παρέχεται στον Εκπαιδευόμενο βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος επιλέξει μία μόνο ενότητα του Προγράμματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αντίστοιχης Ενότητας θα χορηγείται και η σχετική βεβαίωση παρακολούθησης για την σχετική Ενότητα του Προγράμματος. 

8. ΑΝΑΒΟΛΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

8.1 Ο Φορέας του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναβάλει, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το Πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους συμμετέχοντες.
8.2 Ο Φορέας του Προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση. Ο Φορέας του Προγράμματος ενημερώνει αμέσως και δεόντως τους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση.
8.3 Ο Φορέας του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους του Προγράμματος χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Ο Φορέας του Προγράμματος θα ενημερώσει για τις τροποποιήσεις αυτές μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, www.cultivateacademy.org
8.4 Σε περίπτωση ακύρωσης του Προγράμματος για λόγους που ανάγονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Φορέα του Προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των διδάκτρων ως ακολούθως:
 8.4.1Αν το Πρόγραμμα δεν ξεκινήσει ή διεξαχθεί μόνο η πρώτη εβδομάδα αυτού: Επιστροφή του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
8.4.2 Αν το Πρόγραμμα διεξαχθεί κατά το ήμισυ: Επιστροφή του ποσού των διδάκτρων κατά 50%. 8.4.3 Αν έχει διεξαχθεί το μεγαλύτερο μέρος του Προγράμματος: Ο Φορέας του Προγράμματος δεν υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού των διδάκτρων.
8.5 Τα ανωτέρω υπό 8.4 ισχύουν κατ’ αναλογία και για τα δίδακτρα που καταβάλλονται για την παρακολούθηση μίας μόνο Ενότητας.
8.6 Ο Φορέας του Προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διακοπής, αναβολής, ακύρωσης ή ματαίωσης του Προγράμματος εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή ανωτέρας βίας (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργιών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών τρομοκρατίας, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών ή κοινωνικών διαταραχών, περίπτωση περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας COVID-19 κλπ.) που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη την διεξαγωγή του Προγράμματος και που υπερβαίνουν το πεδίο ελέγχου και επομένως αίρεται στο μέτρο αυτό η ευθύνη του Φορέα του Προγράμματος από τις υποχρεώσεις του από το Πρόγραμμα χωρίς κυρώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές θα επιστρέφεται το ποσό των διδάκτρων κατά τα ανωτέρω υπό 8.4.  

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

9.1 Ο Εκπαιδευόμενος κατανοεί και αποδέχεται με την υπογραφή του παρόντος ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση:
9.1.1 Να παρίσταται στα μαθήματα του Προγράμματος. Η αδικαιολόγητη αποχή (μη οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας) του Εκπαιδευόμενου από τα μαθήματα αναιρεί τους σκοπούς του Προγράμματος. Για αυτόν το λόγο, σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν παρίσταται στα μαθήματα του Προγράμματος, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικώς στο εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών, ενδέχεται να διακοπεί η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επιστρέφεται το ποσό των διδάκτρων.
9.1.2 Να ενημερώνει σε περίπτωση που καθυστερήσει ή του συμβεί κάτι απρόοπτο τον εκάστοτε εκπαιδευτή του μαθήματος.
9.1.3 Να σέβεται τους κανονισμούς του Φορέα του Προγράμματος, καθώς επίσης και τους κανονισμούς όλων των εκάστοτε συμβεβλημένων με τον Φορέα του Προγράμματος λοιπών φορέων.
9.1.4 Να σέβεται τις υποδείξεις των εκπαιδευτών του εκάστοτε μαθήματος και να αναφέρει σε αυτούς οποιοδήποτε οργανωτικό ή άλλο πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσει.
9.1.5 Να σέβεται τις υγειονομικές προδιαγραφές καθώς και τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας του Φορέα του Προγράμματος, καθώς επίσης και των εκάστοτε συμβεβλημένων με τον Φορέα του Προγράμματος λοιπών φορέων, στους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα.
9.1.6 Να ενημερώσει τον Φορέα του Προγράμματος, πριν την έναρξη του Προγράμματος, για όποιο θέμα υγείας παρακωλύει την προσήκουσα συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

10.1 Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία του προγράμματος αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Φορέα του Προγράμματος και απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετατροπή, αντιγραφή, ενοικίαση, μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια.

11. Απόρρητο των Πληροφοριών

11.1 Ο Εκπαιδευόμενος υποχρεούται να τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαδικασίες/μεθοδολογίες που του γνωστοποιηθούν στο πλαίσιο παρακολούθησης των μαθημάτων, τόσο καθ’ όλη την διάρκεια του Προγράμματος όσο και μετά το πέρας αυτού.

12. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

12.1 Κατά την συμμετοχή του Εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα, ο Φορέας του Προγράμματος θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα για σκοπούς συμμετοχής του στο πρόγραμμα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Δήλωση Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα «AGRIFOOD Exports 360 degrees» που έχει παρασχεθεί στον Εκπαιδευόμενο.
12.2 Πριν από την εκκίνηση του Προγράμματος θα πρέπει κάθε υποψήφιος να έχει υπογράψει τη παραπάνω Δήλωση.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

13.1 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, η οποία θα προκύψει κατά την εκτέλεση του παρόντος, αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών.

14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

14.1 Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η στήριξη των Εκπαιδευόμενων από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε μαθήματος γίνεται ηλεκτρονικά κυρίως με γραπτό μήνυμα μέσα από το περιβάλλον του Προγράμματος. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης στους Εκπαιδευόμενους. Εάν κάποιος Εκπαιδευόμενος αντιμετωπίζει πρόβλημα τεχνικής φύσεως στη λειτουργία της εφαρμογής μπορεί να στείλει μήνυμα στο cultivate@generationag.org και ο υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
14.2  Οι Όροι του Προγράμματος είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.cultivateacademy.org.